Cymraeg | Sign in | Basket

Wales and the Changing Union / Cymru a’r Undeb yn Newid

30th March 2012

Futures Inn Hotel, Cardiff Bay / Gwesty Futures Inn, Bae Caerdydd

The emphatic Yes vote in the 3 March 2011 referendum on extending the powers of the National Assembly marked another and decisive stage on Wales’s devolution journey.

In the Scottish election on 5 May 2011 the SNP attained an overall majority in the Scottish Parliament, against the grain of the proportional electoral system. These two developments have transformed the constitutional debate in the United Kingdom and given fresh impetus to the Welsh devolution process. The SNP’s commitment to hold a referendum on Scottish independence in the Autumn of 2014 has ensured that the relationships between the countries of the British Isles are now on the political agenda in a way that was completely unforeseen before 5 May 2011. Wales’s position within the United Kingdom equips it to make a unique contribution to the re-imagining of relationships within the British Isles. There is a danger that in the coming few years the debate will be framed as a bilateral exchange between elites in Edinburgh and London. However, Wales has both the capacity and the interest to orchestrate the breadth of the conversations that are needed.

This conference – the first arranged as part of a three-year project by a partnership of the Wales Governance Centre, IWA and Cymru Yfory - asks whether we can break through the geographical, political and media barriers that typically constrain debates over constitutional relationships within the United Kingdom

Roedd y bleidlais Ie ddigamsyniol ar bwerau’r Cynulliad Cenedlaethol yn refferendwm Mawrth 3 2011 yn gam tyngedfennol pellach ar siwrnai ddatganoli’r genedl.

Yn etholiad yr Alban ar Fai 5 2011, fe enillodd yr SNP fwyafrif dros bawb yn Senedd yr Alban, yn erbyn graen y system etholiadol gyfrannol. Trawsnewidiodd y ddau ddatblygiad yma’r drafodaeth gyfansoddiadol yn y Deyrnas Gyfunol a rhoi gyriant newydd i broses datganoli yng Nghymru. Fe sicrhaodd ymrwymiad yr SNP i gynnal refferendwm yn Hydref 2014 ar annibyniaeth i’r Alban bod cyd-berthynas gwledydd Ynysoedd Prydain ar yr agenda mewn ffordd nad oedd modd yn y byd ei ragweld cyn Mai 5 2011. Mae safle Cymru o fewn y Deyrnas Gyfunol yn ei chymhwyso i wneud cyfraniad unigryw wrth ail-ddychmygu’r gyd-berthynas o fewn Ynysoedd Prydain. Mae perygl dros y blynyddau nesaf i’r drafodaeth gael ei fframio ar lun cyfnewidiad syniadau yn ddwyochrog rhwng eilitiaid yng Nghaeredin a Llundain. Fodd bynnag mae gan Gymru y modd a’r diddordeb i gydgordio hyd a lled yr ymgom angenrheidol.

Y cwestiwn i’w ystyried yn y gynhadledd hon – y gyntaf ’w threfnu yn rhan o brosiect tair-blynedd gan bartneriaeth rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru, SMC a Chymru Yfory – yw pun a oes modd torri drwy’r gwrthgloddiau daearyddol, gwleidyddol a chyfryngol sy’n cyfyngu’r ddadl ar y cyd-berthynas gyfansoddiadol o fewn y Deyrnas Gyfunol.

Download the event flyer

Download resources